Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze Website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Coöperatie Eerste Divisie is dan ook niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Website.

© 2009-2013

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal van de Jupiler League Website berusten bij de Coöperatie Eerste Divisie of bij haar toeleveranciers. Onder Website wordt verstaan de homepage met vervolgpagina’s, bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of andere voor webbrowsers interpreteerbaar materiaal die thans te benaderen zijn via het internetadres http://www.jupilerleague.nl. Alle rechten van en op clubnamen, logo’s, beeldrechten en portretrechten rusten bij de betreffende rechthebbende. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Coöperatie Eerste Divisie of haar toeleveranciers tekst, beeld, geluid en/of ander voor de webbrowser interpreteerbaar materiaal via elektronische en/of gedrukte media en/of op andere wijze op te slaan en/of te verspreiden en/of te verveelvoudigen. Bepaalde verwijzingen (links) in deze Website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de Coöperatie Eerste Divisie geen controle heeft. De Coöperatie Eerste Divisie draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie op die servers.

Algemene Voorwaarden

Akkoordverklaring

Door toegang te zoeken tot de Website van www.jupilerleague.nl, hierna genoemd ‘Website’ of het gebruiken en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van deze Website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de Website niet te bezoeken.

Wijziging Website en voorwaarden

De Website behoudt zich het recht voor de Website Voorwaarden op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website.

Doel Website

Www.jupilerleague.nl beoogt met deze Website informatie te verstrekken, terwijl tevens derden producten en diensten aanbieden via de Website. Op de bestelling van producten en diensten zijn de voorwaarden van de leveranciers van toepassing. De website streeft naar juiste informatievoorziening via de Website, maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat of up-to-date is.

Garantie

Deze Website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie of enige voorwaarden van enige soort, waaronder, maar niet beperkt tot, eventueel geïmpliceerde garanties of geïmpliceerde voorwaarden betreffende de verhandelbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie of het feit dat deze informatie geen inbreuk maakt.

Aansprakelijkheid

Www.jupilerleague.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Website, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op de Website of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie op Internet middels koppelingen naar derden vanaf deze Website.

Intellectueel eigendom

Op de Website rust auteursrecht is juridisch eigendom van de Coöperatie Eerste Divisie u.a. in samenwerking met Fox Sports, Infostrada Sports Group, en/of van haar partners en/of adverteerders/leveranciers. De Website en haar partners behoudem alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van de Website, en/of van haar partners en/of adverteerders/leveranciers.

Reikwijdte gebruiksrecht

De Website verleent u als Website-bezoeker het recht om de informatie – in welke vorm dan ook – van deze Website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het u verboden om data mining-, robot-, “spider”- , “scraper”-software en software met gelijksoortige functionaliteit of een automatisch systeem of handmatige methodiek toe te toepasen op de Website teneinde Web-pagina’s te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door deze Website worden ontsloten. Bovendien is het u verboden in grote mate (massaal) bestanden van de Website te downloaden dan wel de Website – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de computer van deze Website voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren, en links van en naar deze Websiste te plaatsen.

Hyperlinks

De Website van kan door middel van een hyperlink naar andere Websites verwijzen. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. De Website is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Websites waarna verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat de Website gelieerd is aan de andere Website of de inhoud ervan onderschrijft.

Privacy

De Website verwerkt persoonsgegevens volgens de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens en is geregistreerd onder meldingsnummer 1431448.

Nederlands recht en Nederlandse rechter

Op de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Utrecht.

Voordat een van der Partijen een geschil aan de rechter ter beoordeling voorlegt, zullen Partijen het gerezen geschil uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen. Indien de Opdrachtgever een partij is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen Partijen het geschil op hoog managementniveau uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen.

Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als strikt vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen.
Bovengenoemde bepalingen van Artikel 12 blijven ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Privacy Statement

Indien u meedoet aan een actie danwel gebruik maakt van een aanbieding van een club uit de Jupiler League en/of de Coöperatie Eerste Divisie, worden uw persoonsgegevens centraal door de Coöperatie Eerste Divisie verzameld en verwerkt. Het betreft de gegevens die u verplicht dient op te geven, zoals bijvoorbeeld naam, adres en e-mail, om te kunnen deelnemen aan een actie danwel gebruik te maken van een aanbieding als bovengenoemd. Bij de verwerking van de persoonsgegevens zullen de wettelijke bepalingen, waaronder doch niet uitsluitend de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens, in acht worden genomen.

In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens gericht op het uitvoeren van de desbetreffende actie en/of aanbieding en op het zo goed mogelijk kunnen communiceren van interessante acties, aanbiedingen, producten en/of diensten van een club uit de Jupiler League en/of de Coöperatie Eerste Divisie die specifiek zijn afgestemd op u als voetballiefhebber. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden verstrekt aan zorgvuldig door de Coöperatie Eerste Divisie en/of geselecteerde partners en/of sponsors van een club uit de Jupiler League en/of aan de collectieve partners van de Collectieve Eerste Divisie, zulks met het oogmerk om aanbiedingen, acties, informatie over divisie en/of clubgerelateerde producten en/of diensten te communiceren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die niet gerelateerd zijn aan een club uit de Jupiler League en/of de Coöperatie Eerste Divisie.

Zoals gezegd zullen de door u verstrekte persoonsgegevens door de Coöperatie Eerste Divisie enkel worden gebruikt in verband met de hierboven beschreven doeleinden. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van bovengenoemde communicatie, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de Coöperatie Eerste Divisie, t.a.v. afdeling Marketing, Postbus 515, 3700 AM te Zeist. Vervolgens zal ervoor worden zorg gedragen dat deze communicatie onmiddellijk wordt stopgezet.

U heeft te allen tijde het recht om de door de Coöperatie Eerste Divisie verwerkte en op u betrekking hebbende gegevens in te zien en waar nodig aan te vullen of te verbeteren. Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop de Coöperatie Eerste Divisie uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u per brief contact opnemen met de Coöperatie Eerste Divisie: t.a.v. afdeling Marketing, Postbus 515, 3700 AM te Zeist.

De Coöperatie Eerste Divisie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Het gebruik en/of het bekijken van de Jupiler League website is op uw eigen risico. Noch de Jupiler League website, noch een van de andere partijen die betrokken zijn bij het maken, produceren of ontwikkelen van de content, statistieken, video’s en/of promotionele acties, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, incidentele of indirecte schade door toegang en of het gebruik van de Jupiler League website. Alles op de Jupiler League website wordt u aangeboden zonder enige vorm van garantie.

Laatste Wijziging: 12-11-2013